Personligt betalningsansvar
När blir bolagets problem mina personliga?

Grundregel: i rollen som aktieägare kan du inte bli ansvarig för bolagets dåliga affärer och skulder, men däremot i rollen som styrelseledamot. Nedan förklarar vi hur och när du som ledamot kan bli personligt betalningsansvarig.

Brist på eget kapital

När det bokföringsmässiga egna kapitalet understiger (eller det finns skäl att anta att det understiger) hälften av det registrerade aktiekapitalet, uppsår en kapitalbrist. 

Exempel: Om ert bolag har ett aktiekapital på 50 000 SEK och det totala egna kapitalet understiger 25 000 SEK. Detta kan alltså hända om det ackumulerade resultatet (intäkter-kostnader) är - 25 001 SEK. När är sådan situation uppstår ska bolaget enligt aktiebolagslagen upprätta en kontrollbalansräkning.

Kapitalet förbrukat - Upprätta kontrollbalansräkning

En kontrollbalansräkning ska upprättas skyndsamt, i praktiken senast en till två månader efter att det funnits skäl att anta att bolaget har kapitalbrist. Tidpunkten för när "det funnits skäl att anta" är lite flytande men hamnar inte långt efter den tidpunkt som när kapitalbristen faktiskt uppstod. Bolagets styrelse är ansvarig för att löpande hålla sig informerad om bolagets ställning. Det är också bolagets styrelse som bär ansvaret för att kontrollbalansräkningen upprättas och också de som skriver under den.